Trang chủ > Bài theo chủ đề thu giá

Bài theo chủ đề thu giá

Giá không thể thay thế cho phí

Bài viết của học giả An Chi (Huệ Thiên), đăng trên báo Thanh niên, ngày 27/5/2018 Tuy là cùng một trường nghĩa nhưng giá và phí không thể dùng thế cho nhau được. Giá là một từ Hán Việt mà chữ Hán hiện hành là [價]. Đây là một chữ …

Xem bài »